Privatumo politika

Atnaujinta 2021-01-15.

Moksleivių asmens duomenų tvarkymas tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ metu

Duomenų valdytojas Lietuvos matematikų draugija (LMD)
El. paštas info@kengura.lt
Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius
Įmonės kodas 191607025
Duomenų valdytojo partneriai (duomenų tvarkytojai) Rajono (miesto) konkurso organizatorius (paprastai savivaldybės darbuotojas), veikiantis pagal Lietuvos mokinių matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo nuostatus.
Ugdymo įstaigos atstovas (paprastai mokykloje dirbantis mokytojas)
Duomenų tvarkymo tikslas Konkurso organizavimas (registracija, paskyros verifikavimas, užduočių pateikimas, atsakymų gavimas, tikrinimas, vertinimas, rezultatų pateikimas, užklausų nagrinėjimas).
Teisinis pagrindas Sutikimas – duomenų valdytojas organizuoja konkursą, kuriame laisvai, savo nuožiūra dalyvauja moksleivis (asmeniškai ar per atstovą). Sutikimas pateikiamas kuriant konkurso paskyrą.
Moksleivis (asmeniškai ar per atstovą) turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir šiuo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Atšaukus sutikimą, moksleivio paskyra bus ištrinta ir jis nebegalės dalyvauti konkurse ar gauti informaciją apie dalyvavimą jame.
Tvarkomi asmens duomenys Vardas, pavardė, klasė, mokykla, savivaldybė, el. pašto adresas, užduočių kalba, konkurso rezultatas, užimta vieta klasėje Lietuvos mastu, vieta miesto arba rajono dešimtuke, vieta mokykloje, procentinės konkurso rezultato išraiškos, dalyvio mokesčio mokėtojas, sąskaitos numeris.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis Konkurso duomenys saugomi 13 metų nuo konkurso dienos;
Dalyvio paskyros duomenys, sumokėjus dalyvio mokestį, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo konkurso dienos, t.y. iki kitų metų konkurso registracijos pirmosios dienos – tądien paskyros duomenys trinami.
Dalyvio paskyros duomenys, nesumokėjus dalyvio mokesčio, trinami ne vėliau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų nuo konkurso dienos.
Kitos duomenų subjekto teisės
Teisė susipažinti Asmuo gali prašyti duomenų valdytojo patvirtinimo, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi, ir jeigu taip – jis gali susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis bei informacija apie tokį tvarkymą.
Teisė į duomenų ištaisymą Asmuo gali prašyti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis, taip pat papildyti asmens duomenis, jeigu jie yra neišsamūs.
Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) Asmuo gali prašyti, kad jo asmens duomenys be nepagrįsto delsimo būtų ištrinti.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą Asmuo gali prašyti, kad būtų apribotas jo asmens duomenų tvarkymas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:
 • jis ginčija asmens duomenų tikslumą - tam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o asmuo prieštarauja asmens duomenų ištrynimui ir prašo tik apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų, bet asmuo jų reikalauja siekdamas nustatyti, išnagrinėti ar apginti savo teisinius reikalavimus;
 • asmuo prieštarauja asmens duomenų tvarkymui – tol, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtas interesas yra svarbesnis už asmens teises.
Teisė į duomenų perkeliamumą Asmuo gali prašyti savo asmens duomenis gauti struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu bei gali perduoti (arba paprašyti duomenų valdytojo perduoti juos) kitam duomenų valdytojui.

Asmuo norėdamas įgyvendinti savo teises gali kreiptis į duomenų valdytoją aukščiau nurodytais kontaktais. Duomenų valdytojas, siekdamas nustatyti besikreipiančiojo tapatybę, gali paprašyti papildomų įrodymų (pvz., pateikti asmens tapatybės dokumentą). Į asmens užklausą duomenų valdytojas paprastai atsako per 30 dienų nuo asmens kreipimosi gavimo.

Jeigu duomenų valdytojui nepavyksta išspręsti ginčo dėl asmens duomenų tvarkymo, galima teikti oficialų skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.ada.lt.

Moksleivių, dalyvaujančių tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu:

 1. Registracijos metu kiekvienas dalyvis susikuria internetinę paskyrą užpildydamas registracijos formą registracija.kengura.lt ir nurodydamas šiuos duomenis: vardas, pavardė, klasė, mokykla, savivaldybė, el. pašto adresas, užduočių kalba.
 2. Sukūrus paskyrą tame pačiame lange, o taip pat ir dalyvio nurodytu el. pašto adresu pateikiama informacija apie dalyvio mokesčio pervedimą ir suteiktą unikalų kodą, kuri būtina nurodyti atliekant mokesčio pervedimą. LMD gavusi dalyvio mokestį pagal nurodytą unikalų kodą aktyvuoja dalyvio internetinę paskyrą.
 3. Moksleiviai konkurso metu susikurtoje paskyroje pažymi atsakymus.
 4. LMD, gavusi konkurso duomenis, apdoroja ir išsaugo duomenis sistemoje. Sistemoje prie tvarkomų asmens duomenų, t. y. vardo, pavardės, mokyklos, klasės, savivaldybės, konkurso dalyvio rezultato, papildomai sugeneruojama užimta vieta klasėje Lietuvos mastu, miesto arba rajono dešimtuke, mokykloje, išvedamos moksleivių rezultatų procentinės išraiškos.
 5. Konkurso rezultatai (visi asmens duomenys nurodyti 4 p.) skelbiami dalyvio paskyroje ir sistemoje, prie kurios prisijungimą turi už konkurso organizavimą tam tikroje mokykloje atsakingas rajono (miesto) konkurso organizatorius arba ugdymo įstaigos atstovas. Konkurso rezultatai minėtiems asmenims taip pat papildomai siunčiami el. paštu.
 6. Rajono (miesto) konkurso organizatoriui ar ugdymo įstaigos atstovui yra skelbiami (siunčiami) konkurso rezultatai moksleivių tik mokyklos (mokyklų), kurioje (kuriose) už konkurso organizavimą rajono (miesto) konkurso organizatorius ar ugdymo įstaigos atstovas yra atsakingas.
 7. Moksleiviai su konkurso rezultatais gali būti supažindinami ir per savo ugdymo įstaigą, bet tik laikantis ugdymo įstaigai taikomų teisės aktų reikalavimų, susijusių su mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo skelbimu.
 8. LMD taip pat naudoja moksleivių asmens duomenis spausdindama diplomus, teikdama prizus už dalyvavimą konkurse. Diplomai ir prizai yra siunčiami rajono (miesto) konkurso organizatoriams, kurie juos tiesiogiai arba per ugdymo įstaigos atstovą perduoda moksleiviams.
 9. LMD su konkurso rezultatais susijusius moksleivių asmens duomenis saugo 13 metų nuo konkurso dienos. Suėjus šiam terminui saugomi tik nuasmeninti konkurso duomenys, pagal kuriuos nėra įmanoma nustatyti asmens tapatybės, ir tik statistikos kaupimo tikslais.

*el. paštas info@kengura.lt

Konkurso partneriai

VU LMMA NSA LMD GVA TEV INFO-TEC INFO-TEC