Moksleivių asmens duomenų tvarkymas tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ metu

Duomenų valdytojas Lietuvos matematikų draugija
El. paštas info@kengura.lt
Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius
Įmonės kodas 191607025
Duomenų valdytojo partneriai (duomenų tvarkytojai) UAB „INFO-TEC“ paslaugų centras,
Rajono (miesto) konkurso organizatorius, veikiantis pagal Lietuvos mokinių matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-98, 2018 m. vasario 2 d.
Ugdymo įstaigos atstovas (paprastai mokykloje dirbantis mokytojas)
Duomenų tvarkymo tikslas Konkurso organizavimas
Teisinis pagrindas Sutartinis – duomenų valdytojas organizuoja konkursą, kuriame laisvai, savo nuožiūra dalyvauja moksleivis (sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais).
Tvarkomi asmens duomenys vardas, pavardė, kalba, raštas, mokykla, amžiaus grupė, klasė, konkurso rezultatas, užimta vieta klasėje Lietuvos mastu, vieta miesto arba rajono dešimtuke, vieta mokykloje, procentinės konkurso rezultato išraiškos.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 1 metai nuo konkurso dienos.
Duomenų subjekto teisės
Teisė susipažinti Asmuo gali prašyti duomenų valdytojo patvirtinimo, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi, ir jeigu taip – jis gali susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis bei informacija apie tokį tvarkymą.
Teisė į duomenų ištaisymą Asmuo gali prašyti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis, taip pat papildyti asmens duomenis, jeigu jie yra neišsamūs.
Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) Asmuo gali prašyti, kad jo asmens duomenys be nepagrįsto delsimo būtų ištrinti.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą
 • Asmuo gali prašyti, kad būtų apribotas jo asmens duomenų tvarkymas, jei yra bent viena iš šių sąlygų: jis ginčija asmens duomenų tikslumą - tam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o asmuo prieštarauja asmens duomenų ištrynimui ir prašo tik apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų, bet asmuo jų reikalauja siekdamas nustatyti, išnagrinėti ar apginti savo teisinius reikalavimus;
 • asmuo prieštarauja asmens duomenų tvarkymui – tol, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtas interesas yra svarbesnis už asmens teises.
Teisė į duomenų perkeliamumą Asmuo gali prašyti savo asmens duomenis gauti struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu bei gali perduoti (arba paprašyti duomenų valdytojo perduoti juos) kitam duomenų valdytojui.

Asmuo norėdamas įgyvendinti savo teises gali kreiptis į duomenų valdytoją aukščiau nurodytais kontaktais. Duomenų valdytojas, siekdamas nustatyti besikreipiančiojo tapatybę, gali paprašyti papildomų įrodymų (pvz., pateikti asmens tapatybės dokumentą). Į asmens užklausą duomenų valdytojas paprastai atsako per 30 dienų nuo asmens kreipimosi gavimo.

Jeigu duomenų valdytojui nepavyksta išspręsti ginčo dėl asmens duomenų tvarkymo, galima teikti oficialų skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.ada.lt.

Moksleivių, dalyvaujančių tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu:

 1. Moksleiviai konkurso metu pildydami dalyvio kortelę ranka užrašo savo vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, mokyklos šriftą, klasę ir kalbą, pažymi atsakymus.
 2. Įvykus konkursui ugdymo įstaigos atstovas surenka moksleivių dalyvio korteles ir perduoda jas rajono (miesto) konkurso organizatoriui arba LMD atstovui, kuris naudodamasis kurjerio paslaugomis arba asmeniškai pristato dalyvių korteles UAB „INFO-TEC“ paslaugų centrui (INFO-TEC).
 3. INFO-TEC skenuoja dalyvio korteles, nuskaito kortelėse pažymėtus atsakymus ir sugeneruoja atsakymų failus csv formatu. Skenuotos dalyvio korteles pdf formatu ir atsakymų failai pdf formatu siunčiami užkoduotu el. paštu LMD.
 4. Tam, kad esant reikalui būtų galima ištaisyti techninę klaidą, dalyvio kortelės popieriniu formatu INFO-TEC yra saugomos 2 mėnesius nuo jų gavimo. Suėjus šiam terminui, popierinės dalyvio kortelės sunaikinamos.
 5. LMD, gavusi konkurso dokumentus, apdoroja ir išsaugo duomenis sistemoje. Sistemoje prie tvarkomų asmens duomenų, t. y. vardo, pavardės, mokyklos, amžiaus grupės, klasės, konkurso dalyvio rezultato, papildomai sugeneruojama užimta vieta klasėje Lietuvos mastu, miesto arba rajono dešimtuke, mokykloje, išvedamos moksleivių rezultatų procentinės išraiškos.
 6. Konkurso rezultatai (visi asmens duomenys nurodyti 5 p.) skelbiami sistemoje, prie kurios prisijungimą turi už konkurso organizavimą tam tikroje mokykloje atsakingas rajono (miesto) konkurso organizatorius arba ugdymo įstaigos atstovas. Konkurso rezultatai minėtiems asmenims taip pat papildomai siunčiami el. paštu.
 7. Rajono (miesto) konkurso organizatoriui ar ugdymo įstaigos atstovui yra skelbiami (siunčiami) konkurso rezultatai moksleivių tik mokyklos (mokyklų), kurioje (kuriose) už konkurso organizavimą rajono (miesto) konkurso organizatorius ar ugdymo įstaigos atstovas yra atsakingas.
 8. Moksleiviai su konkurso rezultatais supažindinami laikantis ugdymo įstaigai taikomų teisės aktų reikalavimų, susijusių su mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo skelbimu.
 9. LMD taip pat naudoja moksleivių asmens duomenis spausdindama diplomus, teikdama prizus už dalyvavimą konkurse. Diplomai ir prizai yra siunčiami rajono (miesto) konkurso organizatoriams, kurie juos tiesiogiai arba per ugdymo įstaigos atstovą perduoda moksleiviams.
 10. LMD su konkurso rezultatais susijusius moksleivių asmens duomenis saugo 1 metus nuo konkurso dienos. Suėjus šiam terminui saugomi tik nuasmeninti konkurso duomenys, pagal kuriuos nėra įmanoma nustatyti asmens tapatybės, ir tik statistikos kaupimo tikslais.

*el. paštas info@kengura.lt

LMD
VU
SMM
GVA
TEV
LMNSC

© 1995 - 2019 Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“. Visos teisės saugomos

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas